Turkish Kunafa (Knafeh) with Pistachio, 250g – 8.82oz

$12.00

Turkish Kunafa - Knafeh or Kunefe
Turkish Kunafa (Knafeh) with Pistachio, 250g – 8.82oz

$12.00  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop

    Close

    ×